Do you have any Telugu song lyrics or any interesting facts send the post. You are the first...

Reactions: 

Friday, November 5, 2010 at 12:03 AM , 0 Comments | Links to this post

వయ్యారి భామ నీ హంస నడక

వయ్యారి భామ నీ హంస నడక
ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందర
రేపకే నా గుండెలొ దడ దడ

ఏ పిల్లా నీ పేరు లవ్లి
జారిపోకే చేపల్లే తుళ్ళి
జాంపండులా ఉన్నావే బుల్లి
ఊరించకే మళ్ళీ మళ్ళీ
వయ్యారి భామ నీ హంస నడక
ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందర
రేపకే నా గుండెలొ దడ దడ

అరె ఎన్ని సైగలు చేసా దొరసానికి కనపడదే
తనకోసమే కదా వేషాలేసా సిగ్నలే రాదేం
పలకరిస్తే సరదాగా బదులు రాదే అసలు
నడుమూపుతు ఊగుతు సింగారంగా చూడు ఆ లయలు
why doesn’t she talk to me
మా సిన్నోడ్తో ఊసులాడవే చిలకా
why doesn’t she walk with me
ఈ సంటోడెనకే వెళ్ళవే కుళుకా
వయ్యారి భామ నీ హంస నడక
ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందర
రేపకే గుండెలొ దడ దడ

ఏం చేస్తే ఈ చిన్నారి లిల్లి
ఏరి కోరి నా జంట కడుతుంది
ఏమిస్తే తన గాలి మల్లి
ఎగురుకుంటూ ఒళ్ళో పడుతుంది
ఓరి ఫ్రెండు చెప్పర సలహా
షార్టు రూటు ఉందా లేదా
ఏందిరా ఈ అమ్మడి తరహా
ఎంత కాలం నాకీ బాధ

మన హైటు సరిపోలేదా తన కన్నా పొడవు కదా
మన లెవలు సంగతి తెలుసో లేదో చెప్పరా గురుడా
పెదవి నుంచి ఒక నవ్వొస్తే తన సొమ్మేం పోదు కదా
పడుచువోడ్నే కొన చూపుతొ చూస్తే అరిగిపోదు కదా
why doesn’t she look at me
ఒక సూపు సూడవే అమ్మే ఈడ్ని
why doesn’t she care for me
సీ కొట్టి వెళ్ళిపోకే సిన్ని
why doesn’t she stop for me
జర ఆగే ఆగే ఆగే రాణి
why doesn’t she just love me
ప్రేమించరాదటె ఈడ్ని పోని
O.. why doesn’t she just love me
ఓ.. ప్రేమించరాదటె ఈడ్ని పోని
why doesn’t she just love me
ప్రేమించరాదటె బుల్లో ఈడ్ని
why doesn’t she just love me
ప్రేమించవమ్మో ఈడ్ని పోని
why doesn’t she just love me
Reactions: 

Tuesday, November 2, 2010 at 11:49 PM , 0 Comments | Links to this post

Look at my face in the mirror


Look at my face in the mirror
And I wonder what I see
I'm just a traveling soldier
And I'll be all I can be
`But right now!!! I just wanna be free
I wanna be all I can be. (2)
Don't you say I'm a failure
You don't know who I can be
If they wanna know who I am
They just have to wait and see
But right now!!! I just wanna be free
I wanna be all I can be
Look at my face in the mirror
And I wonder what I see
I'm just a traveling soldier
And I'll be all I can be
`But right now!!! I just wanna be free
I wanna be all I can be. (2) ..hei hei
I wanna be all I can be!!! Hhuo!I'm just a traveling soldier
And I'll be all I can be!
But right now,I just wanna be free
I wanna be all I can be. (2)I'm just a traveling soldier
And I'll be all I can be!
But right now,I just wanna be free
I wanna be all I can be..(2)
Hei hei I wanna be all I can be .!!! (3)
Reactions: 

at 11:24 PM , 0 Comments | Links to this post

Hurt touching story

While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked up
stone and scratched lines on the side of the car. In anger, the man
took the child's hand and hit it many times; not realizing he was
using a wrench.At the hospital, the child lost all his fingers due
to multiple fractures. When the child saw his father.....with painful eyes he asked,
'Dad when will my fingers grow back?' The man was so hurt and speechless;
he went back to his car and kicked it a lot of times.
Devastated by his own actions.......sitting in front of that car he
looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD'.

The next day that man committed suicide. . .
Anger and Love have no limits; choose the latter to have a beautiful,
lovely life.....

Things are to be used and people are to be loved,
But the problem in today's world is that, People are used and things
are loved... During this year, let's be careful to keep this
thought in mind: Things are to be used, but People are to be loved...
Reactions: 

Wednesday, October 27, 2010 at 4:42 AM , 0 Comments | Links to this post

Oldest Hydrabad

Makkah Masjid in 1948

Moazzam Jahi Marketplace building
Palace of the Hyderabad Royal Family
Today's A.P Assembly building
State Central Library - Afzalgunj


Osmania General Hospital

State Banquet honoring the visit of the Viceroy of India
Dawakhana Unani - CharminarState Cavalry heading a "langer" procession

thru the streets of Hyderabad (1948)


Nizam's personal elephant

Haji's departing (from Nampally station?)
Mir Osman Ali Khan, reviewing the troops march
from the royal box (probably in Parade grounds Secunderabad)


Nizam Guard's BuckleReactions: 

Friday, October 8, 2010 at 2:33 AM , 0 Comments | Links to this post

Tallest Building in the World

Country United Arab Emirates Burj Khalifa Tower
Floors 160
Height(m) 828
Height(ft) 2717
Builder Dubai Properties
Architect Skidmore, Owings and Merrill
Developer Dubai Properties
Date Built 2010

Burj Khalifa formerly known as Burj Dubai, is a skyscraper in Dubai, United Arab Emirates, and is the tallest man-made structure ever built, at 828 m (2,717 ft). Construction began on 21 September 2004, with the exterior of the structure completed on 1 October 2009 and the building officially opened on 4 January 2010. The building is part of the 2 km2 (490-acre) flagship development called Downtown Burj Khalifa at the "First Interchange" along Sheikh Zayed Road, near Dubai's main business district. The tower's architect and engineer is Skidmore, Owings and Merrill, LLP (Chicago).

Reactions: 

Thursday, October 7, 2010 at 10:36 PM , 0 Comments | Links to this post

Nagarjuna Sagar

Nagarjuna Sagar, located at a distance of 150 km from Hyderabad, is one of the most prominent Buddhist centers and attractive tourist spots in Andhra Pradesh.Known in ancient days as Vijayapuri, Nagarjunasagar takes its present name from Nagarjuna, one of the most revered Buddhist monks, who governed the sangha for nearly 60 years around the turn of the 2nd century AD. It is also a place of immense archaeological significance & excavations which reveal Nagarjunasagar as a center for the propagation of Buddhist teachings in South India.

One of the early river valley civilizations took birth here. Enthused by the peaceful environs of this place, Buddhists made this land a great hub of learning, setting up one of the four major Viharas here. Further down in history, one of the first Hindu kingdoms of South India, Ikshvakus made this city their capital. Once Vijayapuri, today Nagarjunasagar, this hoary land of antiquity and enligtment, now boasts of the world's tallest masonry dam.

Nagarjuna dam, which was completed in 1966, is 124 metres high and 1 km long has 26 crest gates. The lake, which it straddles, is the third largest manmade lake in the world. 4 kms away from the dam, is the Viewpoint, where a panoramic view of the amazing landscape, is simply a feast to the eyes.
One of the earliest hydro-electric projects of India, the Nagarjunasagar Dam is a symbol of modern India's architectural and technological triumphs over nature.
The relics of Buddhist civilisation dating back to the 3rd Century A.D were excavated here.

The excavated remains of the Buddhist civilization have been reconstructed and are carefully preserved at Nagarjunakonda, a unique Island museum, situated in the midst of the man-made Nagarjunasagar lake.
Constructed In the shape of a Buddhist Vihara, the museum houses a stupendous collection of relics of Buddhist art and culture. Famous relics include a small tooth and an ear-ring believed to be of the Buddha. The main stupa of Nagarjunakonda called Mahachaitya is believed to contain the sacred relics of lhe Buddha. A partly ruined monolithic statue of the Buddha, that's at once a striking-image of peace and poise, is the main attraction at the museum.


The monasteries and chaityas were reconstructed on top of a hill called Nagarjunakonda (konda is the Telugu word for hill), which rises from the middle of the lake. The island takes its name from the Buddhist monk, Nagarjuna, who lived around the turn of the 2nd century AD and was the exponent of the philosophy of sunyata (void). Statues, friezes, coins and jewellery found at the site are housed in a museum on the island and give a fascinating insight into the daily lives of this ancient Buddhist centre. Earlier it used to be known as Vijayapur. The site was discovered in 1926. Subsequent excavations, particularly in the '50s and '60s, have unearthed the remains of stupas, viharas, chaityas and mandapams.

Ethipothala is a mountain stream cascading down the hills from a height of 21.3 meters into a lagoon. This waterfall is a combination of three streams namely Chandravanka Vagu, Nakkala Vagu & Tummala Vagu.


The dazzling lagoon formed by the falls has a crocodile-breeding centre. After flowing for 3 km, this stream joins with the river Krishna. Ranganadha and Dattatreya temples are found near the waterfalls. People believe that the caves near the waterfalls go to Srisailam.


Located a few kilometres away from the Nagarjunasagar dam, Anupu is a site of Buddhist excavations reconstructed to perfection with painstaking effort. During the construction of Nagarjunasagar dam, the ruins of an ancient Buddhist university were excavated. These have been reconstructed at Anupu, 4 km away from the right bank of the reservoir. A place of great architectural interest with faithful reconstruction of a third century Vihara (Buddhist University) and an amphitheatre with fine acoustics that can transport you to an era lost in the pages of time.
Reactions: 

Wednesday, October 6, 2010 at 11:26 PM , 0 Comments | Links to this post

Hummingbirds


Hummingbirds are birds comprising the family Trochilidae. They are among the smallest of birds, and include the smallest extent bird species, the Bee Hummingbirds. They can hover in mid-air by rapidly flapping their wings 12–90 times per second (depending on the species). They can also fly backwards, and are the only group of birds able to do so. Their English name derives from the characteristic hum made by their rapid wing beats. They can fly at speeds exceeding 54 km/h.
Reactions: 

at 11:01 PM , 0 Comments | Links to this post

A.R Rahaman "Free hugs"(Jiya se Jiya)


Hey Ude re ude re ude re ude re ude re ude
Ude re umang
Bina dor ke patang
Ek Doosre ke sang
Jud Gaya
Jiya Se Jiya....Jiya Se Jiya
Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya

Koi gaaye dhun
Koi Nachhe Chhun Chhun
Koi Kahe Sun Sun
Jud Gaya
Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya

Ambar se sur taal barse .... Gul Barse Gulhaar Barse..
Ambar se sur taal barse Gul Barse Gulhaar Barse..
Jud Gaya re Jud Gaya .....Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya

Yahan pe Kan Kan Mein
Dil ke darpan mein
Yahan Dagar Dagar mein
Gaaon mein shahar mein
Prem har ek palak mein
har ek palak mein
Prem har ek jhalak mein
har ek jhalak mein

Jud Gaya re Jud Gaya
Jud Jud Gaya re Jud Gaya
Jud Jud Gaya re Jud Gaya
Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya

Ude re umang
Bina dor ke patang
Ek Doosre ke sang
Jud Gaya
Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya
Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya

Koi gaaye dhun
Koi Nachhe Chhun Chhun
Koi Kahe Sun Sun
Jud Gaya
Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya

Jiya Se Jiya ....Jiya Se Jiya
Jiya Se Jiya ....
Reactions: 

at 3:14 AM , 0 Comments | Links to this post

Waka waka, eh eh


Oooeeeeeeeeeeeeeeeehh

You're a good soldier
Choosing your battles
Pick yourself up
And dust yourself off
Get back in the saddle

You're on the front line
Everyone's watching
You know it's serious
We are getting closer
This isn't over

The pressure is on
You feel it
But you got it all
Believe it

When you fall get up, oh oh
If you fall get up, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Cuz this is Africa
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Listen to your God
This is our motto
Your time to shine
Don't wait in line
Y vamos por todo

People are raising
Their expectations
Go on and feed them
This is your moment
No hesitations

Today's your day
I feel it
You paved the way
Believe it

If you get down get up, oh oh
When you get down get up, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Awela Majoni Biggie Biggie Mama One A To Zet
Athi sithi LaMajoni Biggie Biggie Mama From East To West
Bathi... Waka Waka Ma Eh Eh Waka Waka Ma Eh Eh
Zonke zizwe mazi buye
Cuz this is Africa

Voice: Tsamina mina, Anawa a a
Tsamina mina
Tsamina mina, Anawa a a

Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Django eh eh
Django eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a

Django eh eh
Django eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a

This time for Africa""
We're all Africa""
Reactions: 

at 3:03 AM , 0 Comments | Links to this post

Jai Ho Jai Ho


Jai Ho Jai Ho Jai Ho Jai Ho
Aaja Aaja Jind Shamiyane Ke Tale
Aaja Jariwale Nile Aasman Ke Tale
Jai Ho Jai Ho

Aaja Aaja Jind Shamiyane Ke Tale
Aaja Jariwale Nile Aasman Ke Tale
Jai Ho Jai Ho
Jai Ho Jai Ho


Ratti Ratti Sachi Maine Jaan Gavayi Hai
Nach Nach Koylo Pe Raat Bitayi Hai
Akhiyon Ki Neend Maine Phoonko Se Uda Di
Neele Tare Se Maine Ungli Jalayi Hai
Aaja Aaja Jind Shamiyane Ke Tale
Aaja Jariwale Nile Aasman Ke Tale
Jai Ho Jai Ho
www.Lyricsmasti.com
Jai Ho Jai Ho

Jai Ho Jai Ho
Jai Ho Jai Ho
Chakh Le Ho Chakh Le Ye Raat Shahad Hai Chakh Le
Rakh Le Haan Dil Hai Dil Aakhri Had Hai Rakh Le
Kala Kala Kajal Tera Koi Kala Jadoo Hai Na

Kala Kala Kajal Tera Koi Kala Jadoo Hai Na
Aaja Aaja Jind Shamiyane Ke Tale
Aaja Jariwale Nile Aasman Ke Tale, Jai Ho, Jai Ho
Jai Ho Jai Ho
Jai Ho Jai Ho

Kab Se Ha Kab Se Tu Lab Pe Ruki Hai Keh De
Keh De Ha Keh De Ab Aankh Jhuki Hai.. Keh De

Aisi Aisi Roshan Aankhe Roshan Dono Bhi Hai Hai Kya
Aaja Aaja Jind Shamiyane Ke Tale
Aaja Jariwale Nile Aasman Ke Tale
Jai Ho Jai Ho
Jai Ho Jai Ho
Reactions: 

at 2:38 AM , 0 Comments | Links to this post

Maa Tujhe Salaam

Yahan vahan saara jahan dekh liya
Ab tak bhi tere jaisa koi nahin
Main assi nahin, sau din duniya ghooma hai
Naahi kaahe tere jaisa koi nahin
Main gaya jahan bhi, bas teri yaad thi
Jo mere saath thi mujhko tadpaati rulaati
Sab se pyaari teri soorat
Pyaar hai bas tera, pyaar hi
Maa tujhe salaam, maa tujhe salaam
Amma tujhe salaam
Vande maataram, vande maataram
Vande maataram, vande maataram
Vande maataram, vande maataram
Janam janam tera hoon deewana main
Jhoomoon naachoon gaaoon tere pyaar ka taraana
Main jeena nahin soch nahin duniya ki daulat nahin
Bas lootunga tere pyaar ka khazaana
Ek nazar jab teri hoti hai pyaar ki
Duniya tab to meri chamke damke maheke re
Tera chehra sooraj jaisa chaand si thand hai pyaar mein
Vande maataram, vande maataram
Vande maataram, vande maataram
Vande maataram, vande maataram
Tere paas hi main aa raha hoon
Apni baahein khol de
Zor se mujhko gale laga le
Mujhko phir voh pyaar de
Tu hi zindagi hai, tu hi meri mohabbat hai
Tere hi pairon mein jannat hai
Tu hi dil, tu jaan, amma
Maa tujhe salaam, maa tujhe salaam
Amma tujhe salaam, maa tujhe salaam
Vande maataram, vande maataram
Vande maataram, vande maataram
Vande maataram, vande maataram
Vande maataram, vande maataram

Reactions: 

at 2:24 AM

2010 Commonwealth Games theme song by A.R RAHAMAN


Oh yaaron, yeh India bulaa liya
Diwaano yeh India bulaa liya… bulaa liya

Yeh toh khel hai
Bada mail hai
Milaa diya… milaa diya

Yeh toh khel hai
Bada mail hai
Milaa diya

Oh rukna rukna rukna rukna rukna nahi
Haarna haarna haarna haarna haarna nahi
Junoon se kanoon se maidaan maar lo

Let’s go
Let’s go

Play o jiyo heyo let’s go
Play o jiyo heyo let’s go

Oh yaaron, yeh India bulaa liya
Diwaano yeh India bulaa liya… bulaa liya

Parvat sa ucha uthoon toh yeh
Duniya salami de

Sardil iraade na ho jayein kahin
Dil ko woh suraj de

Jiyo utho badho jeeto
Tera mera jahaan let’s go

Kaisi saji hai saji hai dekho maati apni
Bani rashke jahaan yaara ho
Kai rang hai boli hai kai desh hai magar
yahi jag hai samaaya saara ho

Laagi re ab laagi re lagan
Jaagi re mann jeet ki agan
Uthi re ab iraadon mein tapan
Chali re gori chali ban than
Reactions: 

Sunday, October 3, 2010 at 10:03 PM , 0 Comments | Links to this post

ఖలేజా


ఓం నమో శివ రుద్రాయ, ఓం నమో శితి కంఠాయ, ఓం నమో హర నాగాభరణాయా..
ప్రణవాయ, ఢమ ఢమ ఢమరుక నాదానందాయ..
ఓం నమో నిఠలాక్ష్యాయ, ఓం నమో భస్మాంగాయ, ఓం నమో హిమశైలావరణాయ, ప్రమధాయ
ధిమి ధిమి తాండవకేళీ లోలాయ!

సదాశివా సన్యాసి, తాపసి కైలాసవాసి..
నీ పాదముద్రలు మోసి, పొంగి పోయినాదె పల్లె కాశి..
ఏయ్ సూపుల సుక్కాని దారిగా, సుక్కల తివాసీ మీదిగా,
సూడ సక్కని సామి దిగినాడురా.. ఏసైరా ఊరు వాడా దండోరా..

ఏ రంగుల హంగుల పొడ లేదురా, ఈడు జంగమ శంకర శివుడేనురా..
నిప్పు గొంతున నీలపు మచ్చ సాచ్చిగా , నీ తాపం, శాపం తీర్చేవాడేరా!
పైపైకలా.. బైరాగిలా, ఉంటాదిరా ఆ లీల!

లోకాలనేలేటోడు నీకు సాయం కాకపోడూ..
ఏయ్.. నీలోనె కొలువున్నోడు, నిన్ను దాటి పోనే పోడు!


om namashiva jai jai jai 2
om namashiva go to the trans and say jay jay
sing along sing shiv shambo all the way
om nama shiva jai jai jai heal the world is all we pray
save our lives and take our pain away jai jai
sing along sing shiv shambo all the way

సదాశివా సన్యాసి, తాపసి కైలాసవాసి..
నీ పాదముద్రలు మోసి, పొంగి పోయినాదె పల్లె కాశి..
ఏయ్..ఎక్కడ వీడుంటే నిండుగా, అక్కడ నేలంతా పండగ..
సుట్టుపక్కల చీకటి పెళ్ళగించగా, అడుగేశాడంటా కాచే దొరలాగా!

మంచును, మంటను ఒక్క తీరుగా, లెక్కసెయ్యనే సెయ్యని శంకరయ్యగా..
ఉక్కు కంచెగ ఊపిరి నిలిపాడురా.. మనకండ దండ వీడే నికరంగా!
సామీ అంటే హామీ తనై ఉంటాడురా చివరంటా!

లోకాలనేలేటోడు నీకు సాయం కాకపోడూ..
ఏయ్.. నీలోనె కొలువున్నోడు, నిన్ను దాటి పోనే పోడు!!

om namashiva jai jai jai 2
om namashiva move to the trance and say
jai jai jai
sing along sing shiv shambo all the way
Om namah Shiva jai jai jai
heal the world is all we pray
save our lives and take our pain away
jai jai jai
sing along sing shiv shambo all the way
Reactions: 

Wednesday, September 29, 2010 at 2:25 AM , 0 Comments | Links to this post

అమ్మ తల్లె నోర్దూయవే నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే

ఓయ్ సూటిగా సూటిగా ధీటుగా ధీటుగా నాటుకుపోయిన చూపుల కొట్టుడు
చీటికి మాటికి మాటికి చీటికి ఘాటుగా తాకిన ఊపిరి కొట్టుడు
దాటాక దాటాక గీతను దాటి చెక్కిలి చేరే చెక్కర కొట్టుడు
మీటక మీటక మనస్సును మీటి మాటలు చెప్పే చేతల కొట్టుడు
కొట్టినవాడే దగ్గిరజరిగి, దెగ్గరజరిగే సిగ్గులు పెరిగే
సిగ్గులు కరిగే ప్రేమలుపెరిగే, ఓహ్ ఓహ్ ఓ
ప్రేమలు పిండగ నవ్వుల పండగ
కోమలి చెంపలు మళ్లీ కొట్టాలే

అమ్మ తల్లె నోర్దూయవే నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే
అమ్మ తల్లె నోర్ముయవే నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే

ఆ మబ్బున గాలే తాకి, ఆ గాలికి మబ్బే ఆగి, పొంగేనంట వర్షం
మరి నీ దెబ్బకు బుగ్గే కంది, నా బుగ్గన రంగే చింది, అందేనంట హర్షం
ఉలి తాకిన సూటిగా మారును కదా శిల శిల్పం
పులి దూకుడు చూడగా రేగును కదా చెలి మురిపం

ఓ లేత కొమ్మను తాకిన వెంటనే
లేలెమ్మని నిద్దుర లేచే వేణువు మదిలో మధుర మధనం
నా కొమ్మను తాకిన వెంటనే పూ రెమ్మల తేనలు పట్టి
రగిలే రిషా ఉషోదయం
నువ్వు నచ్చిన చోట నవ్వెను అందం
గిచ్చిన చోట యవ్వన గంధం
నీకు నాకు జీవన బంధాలే

హే అమ్మ తల్లే నాన్చేయకే నవరత్నాల్ రాల్చేయవే

నువ్వెక్కడవుంటే నేనక్కడ పక్కన ఉంట
నా దిక్కువు నువ్వేనంట ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంట
నా చూపుకు జాబిలి వంట నా రేఖలు పావనమంట
నువ్వే నేనంటా

అమ్మ తల్లే అల్లాడకే

ఓహ్ రేపని మాపని మాపటి రేపని
కాదనది లేదని లేదని కాదని
వేదనలోన మోదన సాధన చాలించమంట

నీ వాకిలి వేకువనవుత
నీ చీకటి చాకిరినవుత
నాకై కేకలు పెడితే కాకిలా
నయగారాల చిలక చినక చిలక చినక చిలక
నువ్వు నా నింగిని కోరిన వేళ వేల గంగలుగా
మరి ఆ గంగ తిరిగే నేల సంగమాలు సంభవించే... ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా

జాబిలి గుమ్మ ..జాబిలి గుమ్మ.. జాబిలి గుమ్మ ...జాబిలి గుమ్మ..జాబిలి గుమ్మ...జాబిలి గుమ్మ
జాబిలి గుమ్మ...జాబిలి గుమ్మ...జాబిలి గుమ్మ...జాబిలి గుమ్మ...జాబిలి గుమ్మ….జాబిలి గుమ్మ...

కొట్టినవాడే దగ్గిరజరిగే, దగ్గిరజరిగే సిగ్గులు కరిగే
సిగ్గులుకరిగే ప్రేమలుపెరిగే ఓహ్ ఓ
ప్రేమలు పిండగ నోములు పండగ
కోమలి చెంపలు మళ్లీ కొట్టాలే

అమ్మ తల్లే నోర్ముయవే
నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే ..నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే
నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే...నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే
Reactions: 

Friday, September 10, 2010 at 3:02 AM

ఓ..ఓ..కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..

ఆహ.. అహ హ.. బొమ్మ..
నిను చూస్తు.. నే రెప్ప వేయడం మరిచా..హెయ్..
అయినా హెయ్..ఏవో..హెయ్..కలలు ఆగవే టెలుసా..హెయ్ టెలుసా..
నా చూపు నీ బానిస..
నీలో....నాలో..లొలో..
నుని వెచ్చనైనది మొదలయిందమ్మా..

ఓ..ఓ..కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..
కుందనపు బొమ్మ.. కుందనపు బొమ్మ..ఆ..హొ..ఓఒ...

కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..కుందన..
కుందనపు బొమ్మ..నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మ..
కుందనపు బొమ్మ..నిన్నే మరువదు ఈ జన్మ..

హొ.ఊ...హొ..ఒ..ఒ..

నీ పాదం నడిచే ఈ చోట..ఓ..ఒ..
కాలం..కలువైన విందే అలలై పొంగిందే..
నీకన్నా నాకున్నా..ఆ..
బలమింకేంటే..ఆ...

ఓఒ..ఓఒ..ఓఒ..
వెన్నెల్లో వర్షంలా..
కన్నుల్లో చేరావు నువ్వే..
నన్నింకా నన్నింకా నువ్వే నా అణువణువూ గెలిచావే..

కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు
బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..ఆ..

హొ..ఊ..
కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..
కుందన..కుందనపు బొమ్మ..నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మ..
కుందనపు బొమ్మ..నిన్నే మరువదు ఈ జన్మ

చల్లనైనా మంటలొ స్నానాలే చేయించావే..
ఆనందం అందించావే..
నీ మాట నీటిలో ముంచావే తేల్చావే..
తీరం మాత్రం దాచావెంటే..బొమ్మ..
కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..
కుందనపు బొమ్మ.. హొ.హూ..
కుందన బొమ్మ... కుందనపు బొమ్మ..కుందన..
కుందనపు బొమ్మ..నువ్వే మనసుకి బొమ్మ..
కుందనపు బొమ్మ..నిన్నే మరువదు ఈ జన్మ..


కుందనపు బొమ్మ.. కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు
బొమ్మ..కుమ్దనపు బొమ్మ..హొ..ఊ..
కుందనపు బొమ్మ..కుందనపు బొమ్మ..కుందన..
కుందనపు బొమ్మ..నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మ..
కుందనపు బొమ్మ..నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మ..హెయ్..హెయ్..
కుమ్దనపు బొమ్మ..నిన్నె మరువను (హెయ్..)ఈ జన్మ..
నువ్వె మనసుకి వెలుగమ్మ..
Reactions: 

at 3:02 AM

ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే..

ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే..
నా మరో హృదయం అది నిన్ను వదలదే..

ఎంత మంది ముందుకొచ్చి అందాలు చల్లుతున్న ఈ గుండెకేమవ్వలా
హొ.. నిన్న గాక మొన్న వచ్చి ఏ మాయ చేసావె పిల్లిమొగ్గలేసిందిలా
హొసన్నా.. గాలుల్లో నీ వాసన హొసన్నా.. పువ్వుల్లో నిను చూసినా
ఏ సందు మారినా ఈ తంతు మారునా
నా వల్ల కాదు ఇంక నన్ను నేను ఎంత ఆపినా
హొసన్నా.. ఊపిరినే వదిలేస్తున్నా హొసన్నా.. ఊహల్లో జీవిస్తున్నా
హొసన్నా.. ఊపిరినే వదిలేస్తున్నా…. హొసన్నా..

everybody wanna know what’ feel like, a feel like,
I really wanna be here with you…
It’s not enough to say that we are made for each other,
It’s love that is Hosanna true…
Hosanna…be there when you’re calling out my name
Hosanna…feeling like me whole life has changed
I never wanna be the same…It’s time we rearrange…
I take a step You take a step,
I’m here calling out to you…
Hello…Hello……Hello…Yo…Hosanna..

రంగు రంగు చినుకులున్న మేఘానివై నువ్వు నింగిలోనే ఉన్నావుగా
ఆ తేనే గింజ పళ్ళున్న కొమ్మల్లే పైపైన అందకుండ ఉంటావుగా
హొసన్నా.. ఆ మబ్బు వానవ్వదా హొసన్నా.. ఆ కొమ్మ తేనివ్వదా
నా చెంత చేరవా ఈ చింత తీర్చవా
ఏమంట నేను నీకు అంత కానివాడ్ని కాదుగా
హలో హలో హలో హొసన్నా
హొసన్నా.. ఆయువునే వదిలేస్తున్నా హొసన్నా.. ఆశల్లో జీవిస్తున్నా
హొసన్నా.. ఆయువునే వదిలేస్తున్నా…. హొసన్నా..

ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే..
నా మరో హృదయం అది నిన్ను వదలదే..
ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే..
నా మరో హృదయం అది నిన్ను వదలదే..
Reactions: 

at 3:02 AM

నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమని

నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమని
నీ ప్రేమే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకని
ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్పా
కన్నులకి కలలు లేవు నీరు తప్పా
నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమని
నీ ప్రేమే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకని
ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్పా
కన్నులకి కలలు లేవు నీరు తప్పా

మనసూ ఉంది మమతా ఉంది పంచుకునే నువ్వు తప్పా
ఊపిరి ఉంది ఆయువు ఉంది ఉండాలనే ఆశ తప్పా
ప్రేమంటేనే శాశ్వత విరహం అంతేనా
ప్రేమిస్తేనే సుదీర్ఘ నరకం నిజమేనా
ఎవరిని అడగాలి నన్ను తప్పా
చివరికి ఏమవాలి మన్ను తప్పా
నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమని
నీ ప్రేమే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకనీ

వెంటొస్తానన్నావు వెళ్ళొస్తానన్నావు
జంటై ఒకరి పంటై వెళ్ళావు
కరుణిస్తానన్నావు వరమిస్తానన్నావు
బరువై మెడకు ఉరివైపోయావు
దేవతలోను ద్రోహం ఉందని తెలిపావు
దీపం కూడా దహియిస్తుందని తేల్చావు
ఎవరిని నమ్మాలి నన్ను తప్పా
ఎవరిని నిందించాలి నిన్ను తప్పా

నువ్వంటే ప్రాణమనీ నీతోనే లోకమని
నీ తోడే లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకని
ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్పా
కన్నులకి కలలు లేవు నీరు తప్పా
Reactions: 

at 3:02 AM , 0 Comments | Links to this post

భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్

భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)
పడ్డాను పిలగాడా మోజుపడ్డాను మొనగాడా
జోడైతే జోరేగా ఎల్ ఓ ఈ లవ్
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదననోయ్ (2)

తెలిసేది కాదు ప్రేమా తెలియంది కాదు సుమా
దొరికేది కాదులేమ్మా తెరచాటు ఘాటు చుమ్మా
ప్రియమైనా ఈ వసంతం వయసల్లే ఎంత సొంతం
పరువాల కోయిలమ్మా పలికింది ప్రేమా గీతం
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)

మనసమ్మ కూని రాగం వయసమ్మ వాయు వేగం
కౌగిళ్ళ ఆశలోనా కోరింది అర్ధభాగం
విరహాల వింత దాహం విడదియ్యలేని స్నేహం
తెలిసిందో ఏమో పాపం కురిసింది నీలి మేఘం
పడ్డాను పిలగాడా మోజుపడ్డాను మొనగాడా
జోడైతే జోరేగా ఎల్ ఓ ఈ లవ్
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)
Reactions: 

at 3:02 AM , 0 Comments | Links to this post

విధాత తలపున ప్రభవించినది అనాది జీవనవేదం

విధాత తలపున ప్రభవించినది అనాది జీవనవేదం ఓం..
ప్రాణనాడులకు స్పందననొసగిన ఆది ప్రణవనాదం ఓం…
కనుల కొలనులో ప్రతిబింబించిన విశ్వరూప విన్యాసం
ఎద కనుమలలో ప్రతిధ్వనించిన విరించి విపంచి గానం ఆ……ఆ…..
సరసస్వర సురఝరీగమనమౌ సామవేద సారమిది (2)
నే పాడిన జీవన వేదం ఈ గీతం..
విరించినై విరచించితిని ఈ కవనం
విపంచినై వినిపించితిని ఈ గీతం

ప్రాగ్దిశ వీణియపైన దినకర మయూఖ తంత్రుల పైన
జాగృత విహంగ తతులే వినీల గగనపు వేదికపైన | ప్రాగ్దిశ |
పలికిన కిలకిల స్వరముల స్వరజతి జగతికి శ్రీకారముకాగా
విశ్వకార్యమునకిది భాష్యముగా || విరించినై ||

జనించు ప్రతిశిశుగళమున పలికిన జీవననాద తరంగం
చేతనపొందిన స్పందన ధ్వనించు హృదయమృదంగధ్వానం | జనించు |
అనాది రాగం ఆదితాళమున అనంత జీవనవాహినిగా
సాగిన సృష్టి విలాసమునే || విరించినై ||
నా ఉచ్ఛ్వాసం కవనం, నా నిశ్వాసం గానం (2)
సరసస్వర సురఝరీగమనమౌ సామవేద సారమిది
నే పాడిన జీవన వేదం ఈ గీతం…
Reactions: 

at 3:02 AM , 0 Comments | Links to this post

ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో

ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం
ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం
ప్రేమ అనే పదాన ఉన్నది ఆరని అగ్నికణం
దీపాన్ని చూపెడుతుందో తాపాన బలిపెడుతుందో
అమృతమో హాలాహలమో ఏమో ప్రేమ గుణం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం
ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం

ఎండమావిలో ఎంత వెతికినా నీటి చెమ్మ దొరికేనా
గుండె బావిలో ఉన్న ఆశ తడి ఆవిరి అవుతున్నా
ప్రపంచాన్ని మరిపించేలా మంత్రించే ఓ ప్రేమా
ఎలా నిన్ను కనిపెట్టాలో ఆచూకి ఇవ్వమ్మా
నీ జాడ తెలియని ప్రాణం చేస్తోంది గగన ప్రయాణం
యదర ఉంది నడిరేయన్నది ఈ సంధ్యా సమయం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం
ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం

సూర్యబింబమే అస్తమించనిదె మేలుకోని కల కోసం
కళ్ళు మూసుకొని కలవరించెనే కంటిపాప పాపం
ఆయువిచ్చి పెంచిన బంధం మౌనంలో మసి అయినా
రేయిచాటు స్వప్నం కోసం ఆలాపన ఆగేనా
పొందేది ఏదేమైనా పోయింది తిరిగొచ్చేనా
కంటిపాప కల అడిగిందని నిదురించెను నయనం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం

ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం
ప్రేమ అనే పదాన ఉన్నది ఆరని అగ్నికణం
దీపాన్ని చూపెడుతుందో తాపాన బలిపెడుతుందో
అమృతమో హాలాహలమో ఏమో ప్రేమ గుణం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం
Reactions: 

at 3:00 AM

పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే

తందానానే తానానే ఆనందమే (4)
పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే
భూలోకమె ఆనందానికి ఇల్లు ఈ లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు (2)
చిన్న చిన్న గూటిలోనె స్వర్గముందిలే
అరె చిన్ని చిన్ని గుండెల్లోన ప్రేమ ఇంకిపోదులే
సీతాకోకచిలుకకు చీరలెందుకు
అరె ప్రేమ ఉంటె చాలునంట డబ్బు గిబ్బు లెందుకంట
పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే
భూలోకమె ఆనందానికి ఇల్లు ఈ లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు

అందని మిన్నే ఆనందం అందే మన్నే ఆనందం
అరె భూమిని చీల్చుకు పుట్టే పచ్చని పసిరిక ఆనందం
మంచుకి ఎండే ఆనందం వాగుకి వానే ఆనందం
అరె ఎండకి వానకి రంగులు మారే ప్రకృతి ఆనందం
బ్రతుకే నూరేళ్ళందం బ్రతుకే బ్రహ్మానందం
చెలియ వయసుడిగే స్వగతంలో అనుబందం అనందమానందం
పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే
భూలోకమె ఆనందానికి ఇల్లు ఈ లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు

నీ శ్వాసను నేనైతే నా వయసే ఆనందం
మరు జన్మకు నన్నే కన్నావంటే ఇంకా ఆనందం
చలి గుప్పే మాసంలో చెలి వొళ్ళే ఆనందం
నా చెవులను మూస్తూ దుప్పటి కప్పే కరుణే ఆనందం
అందం ఓ ఆనందం బంధం పరమానందం
చెలియా ఇతరులకై కను జారే కన్నీరే అనందమానందం
పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే
భూలోకమె ఆనందానికి ఇల్లు ఈ లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు (2)
చిన్న చిన్న గూటిలోనె స్వర్గముందిలే
అరె చిన్ని చిన్ని గుండెల్లోన ప్రేమ ఇంకిపోదులే
సీతాకోకచిలుకకు చీరలెందుకు
అరె ప్రేమ ఉంటె చాలునంట డబ్బు గిబ్బు లెందుకంట
పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే
భూలోకమె ఆనందానికి ఇల్లు ఈ లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు
**** ************
Reactions: 

at 2:54 AM , 0 Comments | Links to this post

నెల్లూరి నెరజాన నే కుంకుమల్లె మారిపోనానెల్లూరి నెరజాన నే కుంకుమల్లె మారిపోనా
నువ్వు స్నానమాడె పసుపు లాగ నన్ను కొంచం పూసుకోవె
నీ అందెలకు మువ్వలాగ నన్ను కొంచం మార్చుకోవె
నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లె మారిపోనా
నువ్వు స్నానమాడె పసుపు లాగ నన్ను కొంచం పూసుకోవె
నీ అందెలకు మువ్వలాగ నన్ను కొంచం మార్చుకోవె
ఒక కంట నీరొలకా పెదవెంట ఒసురలకా
నీ వల్ల ఒక పరి జననం ఒక పరి మరణం అయినది
అది పారేటి సెలయేరు అల సంద్రాన కలిస్నీట్టు గుండె నీ
తొడుగా వెంటాడెనే
కాలు మరిచి అడవి చెట్టు పూసెనులే

||నెల్లూరి నెరజాణ||

జొన్న కంకి ధూళె పడినట్టు కన్నులలొ దూరి తొలచితివే
తీగ వచ్హిన మల్లికవె ఒక మారు నవ్వుతు బదులీవే
పెదవిపై పెదవుంచి మాటలను జుర్రుకొని వేల్లతొ వత్తిన
మెడపై రగిలిన తాపమింక పోలేదు
అరె మెరిసేటి రంగు నీది నీ అందానికెదురేది నువ్వు తాకే
చోట
కైపెక్కులె ఇక వొళ్ళు మొత్తం చెయ్యవలెను పుణ్యములే

||నెల్లూరి నెరజాన||

ఒక గడియ కౌగిలి బిగియించి నా ఊపిరాపవె ఓ చెలియా
నీ గుండె లోగిలి నే చేరా నన్ను కొంచం హత్తుకొ
చెలికాడా
చినుకంటి చిరుమాటా వెలుగంటి ఆ చూపు దేహమింక
మట్తిలొ కలిసి పోయేవరకు ఓర్చునో
ప్రాణం నా చెంతనుండంగా నువు మరణించిపోవుటెల
అరె నీ జీవమె నేనేనయ్య సంపదలకు మరణమైన
మాయమయా

||నెల్లూరి నెరజాన||
Reactions: 

Saturday, September 4, 2010 at 1:52 AM , 0 Comments | Links to this post

గుడుంబా శంకర్
చిట్టి నడుమునే చూస్తున్నా
చిత్ర హింసలొ ఛస్తున్నా
కంట ఫడదు ఇక ఎదురేమున్నా…
చుట్టుపక్కలెం ఔతున్నా
గుర్తు పట్టలేకున్నా
చెవిన పడదు ఎవరేమంటున్నా…

నడుమే..ఉడుమై
నన్ను ఫట్టుకుంటే జాణా
అడుగే..ఫడదే…
ఇక ఎటు పోదామన్నా
ఆ మడతలో మహిమేమిటో
వెతకాలి తొంగి చూసైనా
ఆ నునుపులో పదునేమితో
తెల్చాలి తప్పు చేసైనా

C’mon C’mon

C’mon C’mon

ah..ah..

C’mon C’mon

C’mon C’mon

ah..ah..

yo ree, aah devudaa….
I think I did it again,
I think I’d seen it again, yao
your nadumu is juicy, fruity girl
I am losing all my concentration in this world,
I am unable to stop there, my lady, girl
now, look what I am running away with you, pearl

If YOU are my yenky, I am yer naidu bawaa, naidu bawaa.

C’mon C’mon
C’mon C’mon

C’mon C’mon
C’mon C’mon

C’mon C’mon
C’mon C’mon

నంగ నాచిలా నడుమూపి
నల్ల తాచులా జడ చూపి
తాకి చూస్తె కాటేస్తనందీ
చీమ లాగ తెగ కుడుతుందీ

పాము లాగ పగపడుతుంది
కళ్ళు మూసినా ఎదరెఉందీ…
తీరా..చుస్తే
నలకంట నల్ల పూసా
ఆరా.. తీస్తే
నను నమిలేసే అశా

కన్నెర్రగా కందిందిల
నడుమొంపుల్లో నలిగి
ఈ తిక మక తీరేదెలా
ఆ సొంపుల్లొ మునిగి

O. ree. a dEvuDaaaa
I think I made it again.
I think I seen it again
Yo!

ఎన్ని తిట్టినా వింటనే
కాల తన్నిన పడతనే..
నడుము తడమనీ ననొకసారీ…
ఉరిమి చూసినా ఒకే నే
ఉరే వేసినా కాదననే
తుడిమి చిదిమి చెబుతానే..సారీ..

హైరే..హైరే..యే ప్రన హాని రాని
హైరే..హైరే..ఇక ఏమైనా కాని

నిను నిమరకా..నా పుట్టుకా..
పూర్తవదు కదా అలివేణి
ఆ కోరికా..కడ తీరగా
మరు జన్మ ఎందుకే రాణీ

C’mon C’mon
C’mon C’mon

ah..ah..

C’mon C’mon
C’mon C’mon

C’mon C’mon
C’mon C’mon

C’mon C’mon
C’mon C’mon

C’mon C’mon
C’mon C’mon

I think I made it again.
I think I seen it again
Yo!
Reactions: 

Friday, September 3, 2010 at 9:02 AM , 0 Comments

మాతృదేవోభవ


రాలిపోయె పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే తోటమాలి నీ తోడు లేడులే
వాలిపోయె పొద్దా నీకు వర్ణాలెందుకే లోకమెన్నడో చీకటాయెలే
నీకిది తెలవారని రేయమ్మా కలికి మా చిలకా పాడకు నిన్నటి నీ రాగం
\\రాలిపోయే//

చెదిరింది నీ గూడు గాలిగా చిలక గోరింకమ్మ గాధగా
చిన్నారి రూపాలు కన్నీటి దీపాలు కాగా
తనవాడు తారల్లో చేరగా మనసు మాంగల్యాలు జారగా
సింధూర వర్ణాలు తెల్లారి చల్లారి పోగా
తిరిగే భూమాతవు నీవై వేకువలో వెన్నెలవై
కరిగే కర్పూరము నీవై ఆశలకే హారతివై
\\రాలిపోయే//

అనుభంధమంటేనే అప్పులే కరిగే బంధాలన్ని మబ్బులే
హేమంత రాగాల చేమంతులే వాడి పోయే
తన రంగు మార్చింది రక్తమె తనతొ రాలేనంది పాశమే
దీపాల పండక్కి దీపాలే కొండెక్కి పోయే
పగిలె ఆకాశము నీవై జారిపడే జాబిలివై
మిగిలే ఆలాపన నీవై తీగ తెగే వీణియవై
\\రాలిపోయే//
Reactions: 

Saturday, August 28, 2010 at 9:10 AM , 0 Comments | Links to this post


మళ్లీ పుట్టనీ
ఉప్పొంగిన సంద్రంలా
ఉవ్వెత్తున ఎగిసింది
మనసును కడగాలనే ఆశ
కొడిగట్టే దీపంలా
మిణుకు మిణుకు మంటోంది

మనిషిగ బతకాలనే ఆశ
గుండెల్లో ఊపిరై

కళ్ళల్లో జీవమై
ప్రాణమై ప్రాణమై
మళ్లీ పుట్టనీ నాలో మనిషిని
Reactions: 

at 9:02 AM , 0 Comments | Links to this post


ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా
ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా

భారమంతా నేను మోస్తా అల్లుకోవాశాలతా
చేరదీస్తా సేవ చేస్తా రాణిలా చూస్తా
అందుకేగా గుండెలోనే పేరు రాశా
తెలివనుకో తెగువనుకో మగజన్మకలా
కధ మొదలనుకో తుదివరకూ నిలబడగలదా

ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా
ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా

పరిగెడదాం పదవె చెలీ..ఎందాక అన్నానా
కనిపెడదాం తుది మజిలీ..ఎక్కడున్నా
ఎగిరెళదాం ఇలనొదిలీ..నిన్నాగమన్నానా
గెలవగలం గగనాన్నీ...ఎవరాపినా
మరోసారి అను ఆ మాటా మహారాజునై పోతాగా
ప్రతి నిమిషం నీకోసం ప్రాణం సైతం పందెం వేసేస్తా

ఆ తరుణమూ కొత్త వరమూ చెంగుముడి వేసిందిలా
చిలిపితనమూ చెలిమి గుణమూ ఏవిటీ లీల
స్వప్నలోకం ఏలుకుందాం రాగమాలా
అదిగదిగో మది కెదురై కనబడలేదా
కధ మొదలనుకో తుదివరకూ నిలబడగలదా

పిలిచినదా చిలిపి కలా
వింటూనే వచ్చేశా
తరిమినదా చెలియనిలా
పరుగు తీశా
వదిలినదా బిడియమిలా
ప్రశ్నల్ని చెరిపేసా
ఎదురవదా చిక్కు వలా
ఎటో చూశా

భలేగుందిలే నీ ధీమా ఫలిస్తుందిలే ఈ ప్రేమా
అదరకుమా బెదరకుమా
త్వరగా విడిరా సరదా పడదామా

పక్కనుంటే ఫక్కుమంటూ నవ్వినా నా ప్రియతమా
చిక్కునుంటే బిక్కుమంటూ లెక్క చేస్తాగా
చుక్కలన్నీ చిన్నబోవా చక్కనమ్మా

మమతనుకో మగతనుకో మతి చెడి పోదా
కధ మొదలనుకో తుదివరకూ నిలబడగలదా
Reactions: 

at 9:00 AM , 0 Comments | Links to this post


ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో
తీయనైన ఈ బాధకీ..ఉప్పు నీరు కంట దేనికో
రెప్పపాటు దూరానికే విరహం ఎందుకో

ఓ నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకీ..లోకమంత ఇంక ఎందుకో
రెండు అక్షరాల ప్రేమకీ ఇన్ని ఫిక్షన్లెందుకో

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

కనులలోకొస్తావు..కలలు నరికేస్తావు
సెకనుకోసారైనా చంపేస్తావూ
మంచులా ఉంటావు..మంట పెడుతుంటావు
వెంటపడి నా మనసు మసి చేస్తావూ
తీసుకుంటె నువ్వు ఊపిరీ..పోసుకుంట ఆయువే చెలీ
గుచ్చుకోకు ముళ్ళులా మరీ గుండెల్లో సరా సరి !

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

చినుకులే నిను తాకీ మెరిసిపోతానంటే
మబ్బులే పోగేసి కాల్చెయ్యనా
చిలకలే నీ పలుకూ తిరిగి పలికాయంటే
తొలకరే లేకుండా పాతెయ్యనా

నిన్ను కోరి పూలు తాకితే..నరుకుతాను పూలతోటనే
నిన్ను చూస్తే ఆ చోటనే తోడేస్తా ఆ కళ్ళనే !

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో
Reactions: 

at 8:50 AM


కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా !

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

పరుగులు తీస్తూ..అలసిన ఓ నది నేను
ఇరు తీరాల్లో దేనికీ చేరువ కాను
నిదురను దాటీ నడిచిన ఓ కల నేను
ఇరు కన్నుల్లో దేనికి సొంతం కాను

నా ప్రేమే నేస్తం అయ్యిందా..ఓ ఓ ఓ
నా సగమేదో ప్రశ్నగ మారిందా..ఓ ఓ ఓ
నేడీ బంధానికి పేరుందా..ఓ ఓ ఓ
ఉంటే విడదీసే వీలుందా..ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

అడిగినవన్నీ కాదని పంచిస్తూనే
మరునిమిషంలో అలిగే పసివాడివిలే
నీ పెదవులపై వాడని నవ్వులతోనే
నువు పెంచావా నీ కన్నీటిని చల్లి

సాగే మీ జంటని చూస్తుంటే..ఓ ఓ ఓ
నా బాధంతటి అందంగా ఉందే..ఓ ఓ ఓ
ఈ క్షణమే నూరేళ్ళవుతానంటే..ఓ ఓ ఓ
మరుజన్మే క్షణమైనా చాలంతే..ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా
Reactions: 

at 8:50 AM , 0 Comments | Links to this post

నచ్చావులే


మన్నించవా మాటాడవా
కరుణించవా కనిపించవా
మన్నించవా మాటాడవా
కరునించవా కనిపించవా
I am so sorry baby oo oo oo...
i am really sorry baby oo oo oo...
ఓ చెలీ పొరపటుకీ
గుణపాటమే ఇదా ఇదా
మౌనమే ఉరితాడులా
విసిరెయ్యకే ఇలా ఇలా
మన్నించవా మాటడవా
కరుణించవా కనిపించవా
మన్నించవా మాటడవా
కరుణించవా కనిపించవా

నావల్ల జరిగింది తప్పు
నేనేమి చెయ్యలో చెప్పు
పగపట్టి పామల్లే నువ్వు బుసకొట్టకే
కోపంగా కన్నెర్ర చేసి
కారాలు మిరియాలు నూరి
ఎవేవో సాపాలు గట్ర పెట్టేయ్యకే
కళ్ళావేళ్ళా పడ్డకూడ ఊరుకోవా
కుయ్యోమొర్రో అంటు ఉన్న అలక మానవా
అందం చందం అన్ని ఉన్న సత్యబామ
ఫంతం పట్టి వేధించకే నువ్వు ఇలా
ఓ..హో..చెలీ చిరునవ్వులే కురిపించవా ఓ.హో.ఓ.హో
రాదని విదిలించకే బెదిరించకే ఇలా ఓ.హో.ఓ.హో
మన్నించవా మాటడవా కరుణించవా కనిపించవా

అరగుండు చేయించుకుంటా బ్లేడెత్తి కోసేసుకుంటా
కోరడతో కొట్టించుకుంటా క్షమించవే
కాదంటే గుంజిళ్ళు తీస్తా ఒంగోంగి దండాలే పెడతా
నూటొక్క టెంకాయే కొడతా దయ చూపవే
గుండెల్లోన అంతొ ఇంతొ జాలే లేదా
ఉంటే గింటే ఒక్కసారి కనికరించవా
Friendship అంటే అడపా దడపా గొడవే రాదా
Sorry అన్న సాధిస్తవే నీడలా
ఓ..హో చెలీ ఎడబటునే కలిగించకే ఇలా ఇలా
నన్నిలా ఏకాకిలా వదిలేళ్ళకే అలా ఆ

మన్నించవా మాటడవా కరునించవా కనిపించవా
Reactions: 

at 8:46 AM , 0 Comments | Links to this post

Premikularoju


వాలు కనులదాన
వాలు కనులదానా
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోన
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

వాలు కనులదాన
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోనా
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

చెలియా నిన్నే తలచీ
కనులా జధిలో తడిచీ
రేయి నాకు కనుల కునుకు లేకుండా పోయింది
నీ ధ్యాసే అయ్యింది
తలపు మరిగి రేయి పెరిగి ఓళ్లంతా పొంగింది
ఆహారం వద్దంది
క్షణక్షణ మీ తలపుతో తనువు చిక్కిపోయేలే
ప్రాణమిచ్చే ఓ ప్రణయమా నీకుసాటి ఏది ప్రియతమా
మీటితే లోకాలు పలుక ఎల్లోరా శిల్పాలు ఒలక
అజంతా సిగ్గులు ఒలక చిలకా
మీటితే లోకాలు పలుక ఎల్లోరా శిల్పాలు ఒలక
అజంతా సిగ్గులు ఒలక రోజే...
నిను నేను చేరుకోనా ....

వాలు కనులదాన
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోనా
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

దైవం నిన్నే మలచి తనలో తానే మురిసి
ఒంపుసొంపు తీర్చు నేర్పు నీ సొంతమయ్యింది నాకంట నిల్చింది
గడియ గడియ ఒడిని జరుగు
రసవీణ నీ మేను మీటాలి నామేను
వడివడిగా చేరుకో కౌగిలిలో కరిగిపో
తనువు మాత్ర మిక్కడున్నది
నిండు ప్రాణమివ్వమన్నది
జక్కన్న కాలంనాటి చెక్కిన శిల్పం ఒకటి
కన్నెగ వచ్చిందట చెలియా
జక్కన్న కాలంనాటి చెక్కిన శిల్పం ఒకటి
కన్నెగ వచ్చిందట చెలియా
నీ సొగసు కేదిసాటి
వాలు కనులదాన
Reactions: 

at 4:03 AM , 0 Comments | Links to this post